NIEUWS >> Je kan vanaf nu ook online eendjes aankopen !

Voorwaarden

VOORWAARDEN & WEDSTRIJDREGLEMENT
ONDER TOEZICHT VAN ONZE GERECHTSDEURWAARDER
De Eendjes Race van Lions Club Antwerpen Moerland (ook kortweg Eendjes Race genoemd) wordt georganiseerd door de vzw Lions Club Antwerpen Moerland, met maatschappelijk zetel te B-2620 Hemiksem. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de vijver in het park van Brasschaat ter hoogte van het Boothuisje, Gemeentepark 21 – 2930 Brasschaat op zondag 22 september 2024 en volgt een afgebakend traject op de vijver.

De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag vanaf 14 uur, doch de organisatie behoudt zich het recht om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan de VZW de wedstrijd in samenspraak met de gerechtsdeurwaarder verplaatsen naar een andere datum.

Het evenement Eendjes Race bijwonen is gratis voor iedereen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 eendje aankopen. Iedereen die een eendje koopt zal automatisch deelnemen aan de wedstrijd.
De aankoop van een eendje gebeurt door middel van het kopen van een fysiek of online ticket. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige aankoop van een ticket bij de plaatselijke voorverkooppunten, leden van de vereniging of online, dit tot een uur vóór de start van de wedstrijd.

Er zullen op 22 september 2024 tot 1 uur vóór de start nog eendjes verkocht worden zolang de voorraad strekt. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Eendjes Race meer aanvaard. Bij aankoop krijgt iedere deelnemer een ticket met een uniek nummer. Dit nummer zal overeenkomen met het nummer op een van de deelnemende eendjes. Aan de hand van dit nummer kan de winnaar geïdentificeerd worden. De gerechtsdeurwaarder beschikt over een lijst met ticketnummers van de deelnemers.

Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd tegelijk in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.

De winnaar van de wedstrijd is diegene wiens ticketnummer overeenkomt met het nummer op het winnende eendje. De hoofdwinnaar is de eigenaar van het ticket met het nummer dat onderaan op het winnende eendje staat. Het winnende eendje is het eerste eendje dat de trechtervormige finish overschrijdt. De plaats van de finish zal voor de start met de gerechtsdeurwaarder worden opgetekend. De prijzen worden uitgereikt volgens aankomst van de eendjes. De aankomende eendjes worden geregistreerd volgens het aantal prijzen. Deze worden vermeld op de website. Winnaars dienen binnen 30 kalenderdagen na de wedstrijddag zich bekend te maken via mail naar info@eendjesrace.be. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs. In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze door Lions Club Antwerpen Moerland toebedeeld aan een door hen gekozen goed doel. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderkantoor Modero Gerechtsdeurwaarders te Antwerpen. De gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen. Hij zal controleren of dat nummer effectief verkocht is en dit alles bij proces-verbaal acteren. De winnende nummers zullen bekend gemaakt worden op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder. Enkel de genummerde ticketjes van de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.

Enkel eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht elk niet conform eendje op elk moment uit de wedstrijd te nemen. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden aan de gerechtsdeurwaarder.
Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek. Behoudens de organisatie is het verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de vijver te bevaren tijdens de wedstrijd. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.
De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de hoofdprijs en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om hun persoonlijke gegevens (naam + voornaam) te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.
Wedstrijdvoorwaarden & reglement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram